Вход Регистрация

Проект BG05SFOP001-2.009-0084 "Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България "

Проект BG05SFOP001-2.009-0084 “Инициатива за повишаване на нивото на киберсигурност в България” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта е 89 856,00 лева, от които 76 377.60 лева от Европейския социален фонд и 13 478,40 лева национално съфинансиране.

Цели на проекта:

Създаване на единен подход като обедини граждани, бизнес и държавни институции за постигане на партньорско управление в сферата на киберсигурността.

Целеви групи: Гражданите, Юридически лица с нестопанска цел, бизнеса и държавните институции

Описание

Целта на проект „Инициатива за повишаване на киберсигурността в България“ е да създаде единен подход като обедини граждани, бизнес и държавни институции за постигане на партньорско управление в сферата на киберсигурността.

Основните дейности:

Бенефициент: Сдружение „Международна академия за обучение по киберразследвания“

Срок на изпълнение: на дейностите по проекта - 12 месеца (04.01.2019 г. – 03.01.2020 г.)